in Tillgänglighet
 
 
 
   
 

Tillgänglighetsredogörelse

 
Med tillgänglighet menas här inte teknisk tillgänglighet, (dvs att det ska gå att nå en sida, att den tål många användarnas belastning etc) utan istället hur väl den fungerar relativt funktionsvariationer hos användarna.
 

Snabbsammanfattning

 • Vi har en hög ambitionsnivå vad gäller användarvänlighet och tillgänglighet och vi upplever att våra webbar och appar generellt sett går bra att använda vid funktionsvariationer.
   
 • Lagstiftningen om tillgängliga webbplatser omfattar offentlig sektors webbar och appar.
  Reglerna är dock mildare för oss som leverantör av tekniska tjänstar, än för offentliga aktörer direkt.
   
 • Icke desto mindre anser vi att denna lagstiftning i grunden är mycket välmotiverad. Vi uppfyller det stora flertalet av delarna av den. Det som eventuellt återstår arbetar vi successivt med att åtgärda.
   

Bedömning

 
Vår huvudtjänst heter Styrelsemöte.se. Inom denna huvudtjänsts ram erbjuder vi dessutom flera olika behovsoptimeringar, såsom Socialjour.se, Kommunsignering.se, KollaID.se och Votering.nu. Tillgänglighetsredogörelsen gäller även de mer specialiserade deltjänsterna.

Det finns formella krav på tillgänglighet till digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör, enligt lagen om tillgänglighet *) samt DIGG:s föreskrifter. **) Dessa regler hänvisar indirekt till att minst uppfylla standarden WCAG 2.1 nivå AA, samt några ytterligare krav – detta är dock tyvärr ibland svårtolkat.

För oss som leverantör av tekniska tjänstar åt bl a offentlig sektor finns lagens 11 §: "Digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under tredje parts kontroll ska, så långt det är möjligt, följa tillgänglighetskraven enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag". *)
Reglerna är således mildare för oss än för offentliga aktörer direkt.


Vi erbjuder dels det vi benämner redaktionella webbar, dvs rent beskrivande, marknadsförande och icke-interaktiva webbplatser.
Dels erbjuder vi interaktiva webbapplikationer som kräver inloggning.

Redaktionella webbar

De redaktionella webbarna lades för något år sedan över till en ny och modern teknisk miljö, WordPress, samt under beaktande av tillgänglighet. Vi förväntar oss därför inga större tillgänglighetsproblem.
Genom att de redaktionella webbarna inte måste användas då en kund inom offentlig sektor använder våra tjänster (det går bra att logga in på de interaktiva delarna ändå), så omfattas inte dessa webbar formellt sett av lagstiftningen.

Icke desto mindre vill vi gärna uppfylla lagstiftningens regler även i de redaktionella webbarna. Det bör nämnas att en stor del av de regler som är svåra att uppfylla, relaterar till video, ljud etc som kan bli problematiskt vad gäller tillgänglighet — sådana delar finns inte på våra redaktionella webbar. Vi arbetar långsiktigt på att uppmärksamma eventuella avvikelser och göra förbättringar.

Interaktiva webbapplikationer

Våra interaktiva webbapplikationer används i inloggat läge av fördefinierade användare, t ex handläggare inom en kommun, dessa används inte av en bred publik. Vi upplever att dessa webbapplikationer fungerar väl för användare med funktionsvariationer, men det kan tänkas finnas enstaka avvikelser relativt WCAG 2.1 nivå AA. Enligt resonemanget ovan relativt lagens 11 § så bedömer vi att detta i dagsläget är "så långt det är möjligt".

Oavsett ovanstående anser vi att tillgänglighet är viktigt, så vi gjorde en genomgång av webbapplikationerna för några år sedan, enligt tillgänglighetsstandarden WCAG 2.0 nivå A.
Vi upplever att de största skillnaderna för oss mellan den nu gällande WCAG 2.1 nivå AA och WCAG 2.0 nivå A gäller video, ljud etc — sådana delar återfinns heller inte på våra interaktiva webbar.
Vi arbetar långsiktigt på att förbättra de punkter där vi eventuellt brister.

Vi har några få interaktiva webbdelar som riktar sig till allmänheten (publik publicering av protokoll, enkla e-blanketter, säker dokumenthämtning etc). Vi anser att dessa uppfyller reglerna.

När vår normala e-underskrift används externt så utnyttjas en webb-del som är extra noga genomgången enligt tillgänglighetsreglerna, varför vi inte heller där förväntar oss problem.

Appar

Vad gäller våra appar (lagtextens "mobila applikationer" eller s.k. "native-appar") så är de inte riktade till allmänheten, utan endast till specifikt behöriga användare, t ex nämndsledamöter. Tillgänglighetsreglerna gäller däremot endast "för användning av allmänheten i mobila enheter". **)

Men enligt resonemangen ovan vill vi gärna ha mycket god tillgänglighet även för apparna.

Våra appar är utformade för Apple iPad vars operativsystem hela tiden har haft en hög ambition att tillföra extra stöd för tillgänglighet, genom zoomning, inbyggd röstuppläsare osv. Apple har också fortlöpande vidareutvecklat tillgänglighetsstödet och vi förväntar oss att de fortsätter så. På liknande sätt som enligt ovan så har apparna heller inte problematisk video, ljud e dyl.

I och med appens lite större versionsuppdatering, Nya Styrelsemöte.se, förbättrades tillgänglighetsstödet ytterligare.
Dels genom att minst iOS v13 krävs och att användare med funktionsvariationer rekommenderas använda nyaste iOS eftersom Apple enligt ovan ständigt förbättrar ur denna synvinkel. (Med iOS menar vi även iPadOS som är Apples nyare marknadsföringsnamn av samma sak.)
Dels genom att vår underliggande, inköpta mjukvarudel PSPDFkit har förbättrats.

 

Kommentar: Alla ovanstående resonemang gäller webb/app i sig — däremot vad gäller hanterat dokumentinnehåll så ligger ansvaret hos våra kunder som är de som laddar upp dokumenten.*) Lag 2018:1937 om tillgänglighet till digital offentlig service (även kallad DOS-lagen)
– en följdlagstiftning till Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/2102 (även kallat webbdirektivet).
**) DIGG:s foreskrifter om tillganglighet till digital offentlig service MDFFS 2019:2, samt
DIGG:s ändringsföreskrift tillgänglighet till digital offentlig service MDFFS 2021:2
 

Kontaktuppgifter

Nedan återfinns våra kontaktuppgifter om du skulle vilja meddela synpunkter på att vår digitala service inte uppfyller tillgänglighetskraven.
 • Säljare Therese Eidsmo, 08-519 314 63 eller 0707-70 43 73
 • CEO/CTO Sven-Håkan Olsson, 08-519 314 62 eller 0708-84 01 34
Personuppgiftsansvarig hos Olssonite AB nås också via ovanstående kontaktuppgifter.
Mer information om personuppgifter, GDPR, samtycke, cookies mm ges här.
Om du inte skulle vara nöjd med hur vi hanterar dina eventuella synpunkter på vår tjänst kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning eller Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), beroende på orsak, och påtala detta.
 
 
 
 
 
 
 
Programversion: v1_243_2023-03-29 P2023-09-03