Tillgänglighetsredogörelse

 
Med tillgänglighet menas här inte teknisk tillgänglighet, (dvs att det ska gå att nå en sida, att den tål många användares belastning etc) utan istället hur väl den fungerar relativt funktionsvariationer hos användarna, o likn.
 

Snabbsammanfattning

 • Vi har en hög ambitionsnivå vad gäller användarvänlighet och tillgänglighet och vi upplever att våra webbar och appar generellt sett går bra att använda även vid funktionsvariationer.
   
 • "Lagen om tillgängliga webbplatser" omfattar offentlig sektors webbar och appar.
  När våra kunder inom offentlig sektor köper tjänster av oss bedömer vi dock att denna lag inte är tillämplig, framförallt för att våra tjänster normalt används av kundens inloggade användare (se resonemang nedan).
   
 • Ovanstående tillgänglighetslag gäller således heller inte våra kunder utanför offentlig sektor.
   
 • Icke desto mindre anser vi att denna lag i grunden är mycket välmotiverad. Vi uppfyller redan stora och viktiga delar av den. Det som återstår arbetar vi successivt med att åtgärda.
   

Genomgång

 
Vår huvudtjänst heter Styrelsemöte.se. Vi erbjuder dessutom flera olika, mer specialiserade tjänster, såsom Socialjour.se, Kommunsignering.se och Votering.nu. Tillgänglighetsredogörelsen gäller även de mer specialiserade tjänsterna.

Det finns formella krav på tillgänglighet till digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör enligt "Lagen om tillgängliga webbplatser" (även kallad webbdirektivet, lag 2018:1937). Dessa regler hänvisar indirekt till att minst uppfylla standarden WCAG 2.1 nivå AA, samt några ytterligare krav. (Detta är tyvärr ibland svårtolkat.)
Det var 23 september 2020 som s.k. befintliga webbplatser kom att omfattas, dvs webbplatser som offentliggjorts innan 23 september 2018.
Styrelsemöte.se lanserades 12 maj 2012 (det är i grunden samma interaktiva tjänst idag, men den har har naturligtvis vidareutvecklats sedan dess).

Vi har dels rent beskrivande, marknadsförande och icke-interaktiva webbplatser, det vi brukar kalla redaktionella webbar.
Dels har vi interaktiva webbapplikationer som kräver inloggning.

Redaktionella webbar

De redaktionella webbarna har under hösten 2020 lagts över till en ny och modern teknisk miljö, WordPress. Vi förväntar oss därför inga större tillgänglighetsproblem.
Genom att de redaktionella webbarna inte måste användas då en kund inom offentlig sektor köper våra tjänster så omfattas inte dessa webbar formellt sett av webbdirektivet.

Icke desto mindre vill vi frivilligt gärna uppfylla webbdirektivets regler även i de redaktionella webbarna. Det bör nämnas att en stor del av de webbdirektivsregler som är svåra att uppfylla, relaterar till video, ljud etc som kan bli problematiskt vad gäller tillgänglighet — sådana delar finns inte på våra redaktionella webbar. Vi arbetar emellertid långsiktigt på att uppmärksamma eventuella avvikelser och göra förbättringar.

Interaktiva webbapplikationer

Våra interaktiva webbapplikationer omfattas normalt inte formellt sett av de skärpta reglerna, enligt formuleringen: "...undantagen... innehåll på webbplatser som endast är tillgängliga för slutna grupper och inte för allmänheten som sådan, som offentliggjorts före den 23 september 2019 fram till dess att sådana webbplatser genomgår en omfattande översyn" och att Styrelsemöte.se lanserades 2012.
Vi har dock enstaka interaktiva webbdelar som riktar sig till allmänheten (publik publicering av protokoll, enkla e-blanketter, säker dokumenthämtning etc). Vi anser att dessa uppfyller webbdirektivet.

Oavsett ovanstående anser vi ju att tillgänglighet är viktigt, så vi gjorde en tämligen noggrann genomgång av webbapplikationerna år 2014, enligt dåvarande tillgänglighetsstandarden WCAG 2.0 nivå A.
Vi upplever att de största skillnaderna mellan den nu gällande WCAG 2.1 nivå AA och WCAG 2.0 nivå A gäller video, ljud etc — sådana delar finns inte heller på våra interaktiva webbar.
Vi arbetar långsiktigt på att förbättra de punkter där vi eventuellt brister.

Det vanligaste fallet är att våra kunder inom offentlig sektor köper tjänster av oss där kundens anställda eller förtroendevalda loggar in i våra interaktiva webbapplikationer. Ovanstående resonemang innebär därmed att kunden normalt uppfyller webbdirektivet vid användning av våra tjänster.

När vår normala e-underskrift används externt så utnyttjas en webb-del som är extra noga genomgången enligt tillgänglighetsdirektivet, varför vi inte förväntar oss problem där.

Appar

Vad gäller våra appar så är de utformade för Apple iPad vars operativsystem hela tiden har haft en hög ambition att tillföra extra stöd för tillgänglighet, genom zoomning, röstuppläsare osv. Apple har också fortlöpande vidareutvecklat tillgänglighetsstödet och vi förväntar oss att de fortsätter så. På liknande sätt som ovan så har apparna heller inte problematisk video, ljud e dyl.
Våra appars första version publicerades 2012 och har vidareutvecklats successivt sedan dess.
 
I och med appens lite större versionsuppdatering, Nya Styrelsemöte.se, förbättras tillgänglighetsstödet ytterligare.
Dels genom att minst iOS v12 krävs och att användare med funktionsvariationer rekommenderas använda nyaste iOS eftersom Apple enligt ovan ständigt förbättrar ur denna synvinkel. (Med iOS menar vi även iPadOS som är Apples nyare marknadsföringsnamn av samma sak.)
Dels genom att vår underliggande, inköpta mjukvarudel PSPDFkit har förbättrats.

För offentlig sektor omfattas externa mobila applikationer av webbdirektivsreglerna från 23 juni 2021.

 
 

Kommentar: Alla ovanstående resonemang gäller webb/app i sig — däremot vad gäller hanterat dokumentinnehåll så ligger ansvaret hos våra kunder som är de som laddar upp dokumenten.


 

Kontaktuppgifter

Nedan återfinns våra kontaktuppgifter om du skulle vilja meddela synpunkter på att vår digitala service inte uppfyller tillgänglighetskraven.
 • Säljare Therese Eidsmo, 08-519 314 63 eller 0707-70 43 73
 • CEO/CTO Sven-Håkan Olsson, 08-519 314 62 eller 0708-84 01 34
Personuppgiftsansvarig hos Olssonite AB nås också via ovanstående kontaktuppgifter.
Mer information om personuppgifter, GDPR, samtycke, cookies mm ges här.
Om du inte skulle vara nöjd med hur vi hanterar dina eventuella synpunkter på vår tjänst kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning eller Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), beroende på orsak, och påtala detta.
 
 
 
 
 
 
 
Programversion: v1_243_2023-03-29