Information om registrering av personuppgifter

 
 
För att denna tjänst ska kunna fungera behöver den registrera och behandla vissa personuppgifter om dig som användare. Annars skulle det inte gå att klara av behövda funktioner som säker inloggning, säker e-underskrift, notifieringsmeddelanden om nya dokument etc. Detta är ändamålet bakom att personuppgifter såsom namn, epost-adress, lösenord, personnummer, mobilnummer och IP-nummer behöver behandlas. Vissa av de nämnda personuppgifterna (dock ej säkerhetskänsligt data som exempelvis lösenord) kan komma att behandlas i e-postsystem.
 
I många delar av tjänsten kan din organisation, du själv (eller andra användare) lagra dokument, annoteringar etc — tjänsten eller tjänstens ägare har inte någon rättighet till sådant användardata, gör aldrig utdrag därur och tjänsten är heller inte ansvarig för eventuella personuppgifter eller annan information som finns däri. Härvid utgör tjänsten personuppgiftsbiträde till din organisation.
 
Tjänsten säljer aldrig personuppgifter vidare, exempelvis för direktreklam. Tjänsten kan dock komma att meddela användare t ex om uppkomna säkerhetsfrågor, nya versioner av mjukvaran, planerade driftsstopp eller nya erbjudanden. Loggar där personuppgifter kan tänkas registreras kan komma att inspekteras exempelvis vid misstanke om brott, vid driftsstörningar eller säkerhetsutredningar.
 
Huvudtjänsten heter Styrelsemöte.se. Vi erbjuder dessutom flera olika, mer specialiserade tjänster, såsom Socialjour.se, Kommunsignering.se och Votering.nu
Samtycket gäller även våra mer specialiserade tjänster.
 
 
 
Du behöver således ge ditt samtycke*) enligt Dataskyddsförordningen**) till att registreringen sker, om du vill kunna använda tjänsten. Du ger samtidigt samtycke till att kakor***) används. Du intygar även att du är över 16 år.

 
 
*) I vissa sammanhang kan det tänkas att laglig grund för behandling av personuppgifter i våra tjänster inte är samtycke utan det kan också förekomma att avtal, myndighetsutövning eller intresseavvägning utgör laglig grund. I sådana fall behöver inte samtycke krävas.  
 
 
**) Dataskyddsförordningen (2016/679), även kallad GDPR, är en lag inom EU med giltighet även i Sverige. Lagen stiftades 2016 och tillämpas fr.o.m. 25 maj 2018. Tills dess gällde den gamla svenska Personuppgiftslagen (1998:204). Båda dessa lagtexter är förenliga med den typ av samtycke som efterfrågas enligt ovan.  
 
 
***) Angående cookies — kakor: En cookie, eller kaka på svenska, är en informationsenhet som kan hanteras av din dator i samband med webbplatser. Kakor används bl.a. för att underlätta för besökaren på webbplatsen.  
När du använder våra normala interaktiva tjänster skapas tillfälligt en s.k. sessionkaka för att tjänsten alls ska kunna fungera. En sådan lagras inte beständigt i din dator utan finns endast temporärt — webbläsaren ansvarar för att alla sessionkakor försvinner när du stänger webbläsaren. Ingen personlig information såsom t.ex. e-post eller namn finns i vår sessionskaka och den kan inte användas för att koppla till reklam på Internet eller liknande. I framtiden kan möjligen motsvarande icke-sessionskakor behövas för att ge välfungerande tjänster.
Förutom våra interaktiva tjänster som beskrivits ovan har vi några s.k. redaktionella webbar för att beskriva våra tjänster och erbjudanden etc. Dessa redaktionella webbar måste inte användas då man i övrigt använder våra interaktiva tjänster, man kan gå direkt till inloggningssidorna. De redaktionella webbarna använder gängse webbpubliceringsverktyg där kakor av olika slag, liksom statistikgenerering osv används.  
 
 
Angående återkallande av samtycket: Om du inte längre skulle samtycka så kommer du normalt inte längre att kunna använda tjänsterna och vi kommer att radera vissa personuppgifter om dig såsom namn, epost-adress, lösenord, personnummer och mobilnummer.  
Emellertid anger GDPR-lagen i artikel 7.3 följande: "Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas". Det innebär att vi exempelvis inte kan radera vissa uppgifter som behövs för att spåra beordrad handläggning, påvisa utförda åtgärder, e-underskrifter, säkerhetsförhållanden eller utreda brottsmisstanke bakåt i tiden mm. Det kan även hända att lagringen av personuppgifter skedde på annan laglig grund än ditt personliga samtycke, t ex genom avtal. Efter viss tid rensas/gallras dock viss information (se nedan).  
Om du skulle vilja återkalla samtycket kan du vända dig till oss via support@styrelsemote.se.  
 
 
Om du från vår lösning laddar ner information till din persondator eller annan enhet så behöver du sedan själv ta ansvar för informationen. Om du istället för webb väljer att använda en av våra s.k. appar så kan den lagra dina data exempelvis på din läsplatta eller smarttelefon. Våra appar har mycket hög säkerhet, men du behöver själv hantera en sådan enhet på ett sätt som är tillräckligt aktsamt och säkert, relativt den information som du har i den.  
 
 
Kommentar: Alla ovanstående resonemang gäller webb/app i sig — däremot vad gäller hanterat dokumentinnehåll så ligger ansvaret hos våra kunder som är de som laddar upp dokumenten.  
 
 

 
 
Det svenskägda företaget Olssonite AB ansvarar för tjänsten. Driften sker i Sverige (eventuell eID-inloggning i sig själv kan dock ske via drift inom EU). Vi överför inte uppgifter till tredje land.
Du kan nå oss via support@styrelsemote.se eller vx 08 - 30 36 66.
Adress: Olssonite AB, Sven-Håkan Olsson, Tunnelgatan 1, 111 37 Stockholm.  
 
Personuppgiftsansvarig hos Olssonite AB nås också via de kontaktuppgifterna.  
 
Enligt GDPR 13.2 kan du "begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling samt rätten till dataportabilitet". Använd i så fall också kontaktuppgifterna ovan. Det ska också nämnas att GDPR ger rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.  
 
Vi rensar/gallrar inaktuell information efter följande tidsgränser:
- Tekniska loggar, handläggningsloggar o likn: Tio år (baserat på typiska brottspreskriptionstider).
- Kundens och användarnas lagrade information och dokument: Tolv månader (annan tid kan avtalas per kund). För e-underskriftsdata i våra deltjänster, såsom inom Socialjour.se, gäller dock trettio dagar eftersom extra känslig information hanteras här (annan tid kan även här avtalas per kund).  
 
 
Vår tillgänglighetsredogörelse finns här (nytt fönster).  
 
 
 
 
 
 
 
Programversion: v1_243_2023-03-29 P2023-09-03